Logo Inoopa

Call +32 478 888 398

Data enrichment

ENHANCE, REFINE & IMPROVE YOUR DATA.​

Inoopa extends and corrects databases with the right data. Daily update of our database helps you to reach your targets with the latest information and the best timing. 

We provide a powerful semantic search engine with various filters that will help you with a precise granular search.

Try data enrichment now!
Contact form LP EN

Completeness

Customised data deliveries related to company activities by using AI advanced technologies to get insights and actionables.

Reliability

Unique combination of process excellence and platform capabilities ensuring high-quality results that are constantly corrected and enriched.

Best NACE codes

Committed to providing 93% NACE code accuracy in any sectorial industry.

Value creation and ROI

Make your decisions with smart and precise market data we optimise for your business challenges.

© copyright Inoopa 2021

Data enrichment

Helfen Sie Ihren Vertriebs- und Marketingteams, erfolgreich zu sein, indem Sie Unternehmensdaten verwenden, die korrigiert und zuverlässig sind.

Datenwert steigern

Hauptvorteile.

Wie Inoopa sich verpflichtet fühlt, ein Höchstmaß an Zufriedenheit zu liefern, um Ihre Ziele zu unterstützen und zu erreichen.

Qualität

Die einzigartige Kombination aus Prozessqualität und Leistungsfähigkeit unserer Plattform gewährleistet hochwertige Ergebnisse mit genauen und präzisen Daten.

Agilität

Kundenspezifische Datenlieferungen für jeden Bedarf, gepaart mit äußerst kreativen und relevanten Erkenntnissen (Tag Clouds, Optimierung...)

Skalierbarkeit

Tiefes Fachwissen und Kapazitäten zur Bewältigung einer wachsenden Anzahl von Datenanalyseaufgaben für Datensätze zur Ausführung von Modellen für maschinelles Lernen.

Case study: Bank

1 %
Korrigierte NACE-Codes (zu anfänglich 37%)
1 %
Trefferquote “Name-matching” der Transaktionen
1 %
Gelieferte Handynummern (zu 10% auf dem Markt)
Research company information and enrich records

Sammeln und bereichern

Recherchieren Sie Unternehmensinformationen aus verschiedenen Quellen und basieren Sie auf Inoopas eigenen Erkenntnissen. Bereichern Sie Datensätze mit fehlenden Datenpunkten (z. B. Ähnlichkeiten, beste NACE-Codes, Firmenschlüsselwörter, Namensübereinstimmung...)

Korrigieren und optimieren

Identifizieren und beheben Sie falsche oder veraltete Informationen mit aktuellen und zuverlässigen Daten (NACE-Codes, Telefonnummern...) und fügen Sie neue Interessensgebiete hinzu. Lieferung von Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen.

Identify and fix incorrect or outdated information, and add new fields of interest
Create detailed profiles to identify anomalies

Betrug erkennen

Möglicherweise benötigen Sie weitere Informationen zu Ihren Kunden, um Betrug zu erkennen und Ihr Unternehmen effizienter zu gestalten. Wir erstellen normalerweise detaillierte Profile, um Anomalien zu identifizieren (z. B. Banken- oder Versicherungsbranche).

Starten Sie mit uns durch!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, ob es sich um unsere Produkte, die von uns angewandte Methodik, eine Angebotsanfrage oder andere Themen handelt.

Weitere Lösungen

Verschiedene Modelle, um Ihre Daten genau, aktuell und angereichert zu halten.

Lead generation

Optimieren Sie Ihre Inbound-Marketing-Strategie.

Starters

Erkennen und verfolgen Sie jeden Tag, um im richtigen Moment zu zielen.

Data enrichment

Inoopa stelt unieke B2B-oplossingen voor die beslissingen en resultaten zullen beïnvloeden. Gecorrigeerde NACE, look-alikes, activiteiten trefwoorden, Circular Economy Tag, Webshop Tag zullen de klanten van Inoopa helpen om beter te anticiperen op risico’s, het rendement op investeringen in marketingcampagnes te verhogen en uiteindelijk bedrijfssegmenten te identificeren die niet zijn geclassificeerd in de huidige NACE-codes.

Belangrijkste voordelen.

Hoe Inoopa zich inzet om het hoogste niveau van tevredenheid te leveren om uw doelen te ondersteunen en te bereiken.

Nauwkeurigheid

Inoopa garandeert het hoogste niveau van nauwkeurigheid van de activiteiten van bedrijven met een SLA van 93%, en biedt afgeleide gegevens van hoge kwaliteit, zoals Look-alikes, Activiteiten Trefwoorden.

Unieke gegevens

Dankzij zijn technologie gebaseerd op kunstmatige intelligentie, is Inoopa in staat om specifieke termen in B2B-bedrijven te detecteren. Daarom kan Inoopa unieke data aanbieden zoals webshops, bedrijven die actief zijn in de circulaire economie, etc

AVG

Inoopa garandeert dat alle gegevens AVG-compliant en vrij van gebruik zijn.

Belangrijkste inzichten:

1 %
% van de NACE is fout of niet relevant
1 %
van de B2B-databases heeft updates nodig
1 %
Maximaal nauwkeurigheidsniveau gegarandeerd
Research company information and enrich records

Technologie achter Inoopa

Inoopa gebruikt kunstmatige intelligentie om haar kwaliteitsniveau te bereiken. Vooral nuttig om de markt van het MKB aan te pakken, analyseert Inoopa honderden bronnen om de activiteiten van de bedrijven op te sporen.

Correctie en updates

Identificeer en corrigeer onjuiste of verouderde informatie met nieuwe en betrouwbare gegevens (NACE-codes, telefoonnummers...) en voeg nieuwe interessegebieden toe. Leveren van inzichten en bruikbare zaken.

Identify and fix incorrect or outdated information, and add new fields of interest
Create detailed profiles to identify anomalies

Prijzen

Afhankelijk van het aantal bedrijven en geactiveerde opties rekent Inoopa een maandelijks abonnement inclusief de updates. Geen setup, geen extra kosten: het is duidelijk en transparant. Inoopa stelt ook een proof of concept-model voor nieuwe klanten voor.

Laten we beginnen!

Wij beantwoorden graag je vragen en geven je alle benodigds informatie, of het nu gaat om onze producten, de door ons gehanteerde methodiek, een offerteaanvraag of andere onderwerpen.

Meer oplossingen

Verschillende modellen om uw gegevens accuraat, actueel en verrijkt te houden.

Lead generation

Optimaliseer uw inkomende marketingstrategie.

Starters

Detecteer en volg elke dag om op het juiste moment te richten.

Data enrichment

Inoopa propose une solution  B2B unique qui influence les décisions et les résultats.

Correction de code Nace, look-alikes, activité basées sur mots-clés, circular Economy Tag et Web shop Tag permettent aux clients d’Inoopa de mieux anticiper les risques, d’augmenter le retour sur investissement des campagnes marketing, et enfin d’identifier les segments d’entreprises qui ne sont pas classés dans les codes NACE actuels.

Avantages clés.

Comment Inoopa s’engage à offrir le plus haut niveau de satisfaction pour soutenir et atteindre vos objectifs.

Précision

Inoopa garantit le plus haut niveau de précision sur l'activité des entreprises avec un SLA de 93%, fournissant des données dérivées de haute qualité telles que les look-alikes et les mots-clés d'activités

Données uniques

Grâce à sa technologie basée sur l'intelligence artificielle, Inoopa est capable de détecter des termes spécifiques dans les entreprises B2B. C'est pourquoi Inoopa est en mesure de proposer des données uniques comme les boutiques en ligne et les entreprises exerçant leurs activités en économie circulaire, etc.

RGPD

Inoopa garantit que toutes les données soient conformes aux normes RGPD et libres d'utilisation.

Idées clés:

1 %

% de NACE sont erronés ou non pertinents

1 %
des bases de données B2B ont besoin d’être mises à jour
1 %
Meilleur niveau de précision garanti
Research company information and enrich records

La technologie derrière Inoopa

Inoopa utilise l'intelligence artificielle pour atteindre son niveau de qualité. Particulièrement utile pour adresser le marché des PME, Inoopa analyse des centaines de sources pour détecter les activités des entreprises.

Corrections et mises à jour

Inoopa garantit une information B2B qualitative grâce à ses mises à jour régulières.

Identify and fix incorrect or outdated information, and add new fields of interest
Create detailed profiles to identify anomalies

Prix

En fonction du nombre d'entreprises et d'options activées, Inoopa facture un abonnement mensuel, incluant les mises à jour. Pas d'installation, pas de surcoût : c'est clair et transparent. Inoopa propose également un modèle de preuve de concept pour les nouveaux clients.

Commençons !

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin, que ce soit sur nos produits, la méthodologie que nous avons adoptée, une demande de devis ou pour tout autre sujet.

Plus de solutions

Différents modèles pour garder vos données précises, actualisées et enrichies.

Lead generation

Optimisez votre stratégie d'inbound marketing.

Starters

Détectez et suivez tous les jours pour cibler au meilleur moment.

Data Enrichment

Inoopa proposes unique B2B solutions that will influence decisions and results.

NACE correction, look-alikes, keywords activities, circular economy tag, web shop tag will guide Inoopa’s clients to better anticipate risks, increase return on investments in marketing campaigns, and to finally identify companies segments that are not classified in the current NACE codes.

Key benefits.

How Inoopa is committed to delivering the highest level of satisfaction of companies’ activities

Accuracy

Inoopa guarantees the highest level of accuracy on companies' activity with a SLA of 93%, providing high quality of derived data such as Look-alikes, Activities Keywords.

Unique Data

Thanks to its technology based on artificial intellignece, Inoopa is able to detect specific terms in B2B companies. That's why Inoopa is able to propose unique data like Webshops, companies running business in Circular Economy, etc

GDPR

Inoopa guarantees that all data are GDPR compliant and free of use.

Key insights:

1 %

% of NACE are wrong or irrelevant 

1 %

of B2B databases need updates

1 %

Minimum Accuracy Level guaranteed

Research company information and enrich records

Technology behind Inoopa

Inoopa uses artificial intelligence to achieve its level of quality. Especially useful to address the market of the SME's, Inoopa analyses hundreds of sources to detect the companies' activities.

Correction and Updates

Inoopa guarantees qualitative B2B information thanks to its regular updates.

Identify and fix incorrect or outdated information, and add new fields of interest
Create detailed profiles to identify anomalies

Pricing

Depending on the number of companies and activated options, Inoopa charges a monthly subscription, including the updates. No set-up, no extra charge : it's clear and transparent. Inoopa also proposes a proof of concept model for new clients.

Let's get started!

We will be happy to answer your questions and give you all the information you need, whether it is about our products, the methodology we have adopted, a quotation request or for any other topics.

More solutions

Different models to keep your data accurate, fresh and enriched.

Lead generation

Optimise your inbound marketing strategy.

Starters

Detect and track everyday to target at the right moment.