Inoopa

Algemene voorwaarden.

Bijgewerkt op 2 april 2021

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Inoopa S.A. (hierna “Inoopa S.A.” of de “Gegevensbeheerder”)
Rue des Houblonnières, 52-4020 Luik, België
BCE / BTW: BE 0649973640
Mail: contact@inoopa.com
Telefoon: +32 478 888 888 398

Definities en reikwijdte

 

De voorwaarden voor dienstverlening, hierna “de algemene voorwaarden” genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen gedaan bij Inoopa S.A., met hoofdkantoor 52 rue des Houblonnières, 4020 Luik, geregistreerd bij de Carrefour Bank of Businesses onder het nummer 0649973640, hierna de “provider.

 

Deze voorwaarden vormen het contract tussen de aanbieder en de klant. De aanbieder en de klant worden hierna gewoonlijk “de partijen” genoemd.

 

De “klant” is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten bij de aanbieder bestelt.

 

“Data” is alle informatie die de provider aan de klant geeft als uitvoering van een contract.

 

Deze voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn. Ze sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de aanbieder niet uitdrukkelijk schriftelijk zou hebben aanvaard.

 

De voorwaarden zijn te allen tijde vrij beschikbaar op de website van de aanbieder: www.inoopa.be, zodat de klant bij een bestelling bij hem verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en zijn aanvaarding van hun rechten en plichten bevestigt.

 

De aanbieder heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onder voorbehoud van het verschijnen van deze wijzigingen op zijn website. Deze wijzigingen worden toegepast op alle producten en / of diensten die later worden besteld.

Aanbieding en bestelling

 

Na ontvangst van de ondertekende bestelbon van de klant, stuurt de aanbieder de klant een samenvatting van zijn bestelling, met het nummer van zijn bestelling, de bestelde diensten en hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link ernaar, evenals een indicatie van hoe lang de order waarschijnlijk zal worden uitgevoerd.

 

De aanbieder behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, vooral als de door de klant verstrekte gegevens kennelijk onjuist of onvolledig zijn of als er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling.

 

Als de bestelling door de klant wordt geannuleerd nadat deze door de aanbieder is aanvaard, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht en na het einde van de herroepingstermijn toegekend door artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht, een bedrag gelijk aan 30% van de orderprijs zal door de aanbieder worden verworven en als schadevergoeding aan de klant in rekening worden gebracht.

Prijs

 

De prijs van goederen en diensten wordt weergegeven in euro’s, exclusief btw.

 

Elke verhoging van de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) of elke nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en het moment van uitvoering zijn voor rekening van de klant.

 

Facturen worden belast met de toepasselijke invoerrechten en belastingen, evenals eventuele verzend- en ondersteuningskosten. De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op het huidige tarief dat van kracht was bij de ondertekening van het contract. De leverancier behoudt zich het recht voor om ze te wijzigen met een opzegtermijn van drie maanden.

 

Facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum betaald te worden. Al onze diensten worden jaarlijks vooruitbetaald.

 

Elke factuur uitgereikt door de Leverancier wordt definitief aanvaard door de Klant indien deze niet binnen 15 dagen na verzending per aangetekend schrijven het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerd betwisting.

 

Bij niet-betaling op de vervaldag is over openstaande bedragen van rechtswege een vertragingsrente van 0,5% per maand verschuldigd nadat de ingebrekestelling binnen 15 dagen onbeantwoord is gebleven. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.

Ancestors

 

Tenzij anders gespecificeerd en de schriftelijke beschikking uitdrukkelijk aanvaard door de aanbieder, zijn de termijnen vermeld in de bijzondere voorwaarden geen fatale termijnen. De verantwoordelijkheid van de aanbieder kan alleen worden ingeschakeld als de vertraging aanzienlijk is en hem kan worden toegerekend vanwege zijn grove schuld.

 

De opdrachtgever zal niet kunnen pleiten voor de uitvoeringsvoorwaarden om de ontbinding van het contract te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere claim in te dienen, tenzij schriftelijk anders bepaald en uitdrukkelijk aanvaard door de aanbieder.

 

In het geval van een vertraging die de werkperiode van 30 dagen overschrijdt, moet de klant een ingebrekestelling per aangetekende brief naar de leverancier sturen, die dan zal kunnen genieten van 50% van de voorgeschreven tijd om de bestelde diensten uit te voeren.

Herroepingsrecht

 

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die op afstand diensten bestelt bij de aanbieder over een kalenderperiode van 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten, dat wil zeggen de dag waarop de consument een samenvatting heeft ontvangen van zijn bestelling, ook per e-mail.

 

Als deze periode op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

 

Consumenten kunnen aangeven dat ze bereid zijn om af te zien van de aankoop door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat op de website van de aanbieder is geplaatst, het formulier dat bij de bestelling is meegestuurd of beschikbaar is op de website van de S.P.F. Economie, P.M.E., Middle Classes and Energy: economie.fgov.be, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin zijn beslissing om het contract op te zeggen, wordt vermeld.

 

De aanbieder zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugstorten.

 

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst zal worden uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en erkent dat deze prestatie ertoe leidt dat hij zijn herroepingsrecht verliest, zal dit niet langer kunnen uitoefenen, in overeenstemming met artikel 53 van Boek VI Code van economisch recht.

 

Evenzo kan de consument geen gebruik maken van het herroepingsrecht als hij in het geval van een van de andere uitzonderingen van artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht is.

Annulering van de bestelling

 

De klant die niet in aanmerking komt voor het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wil annuleren, moet de aanbieder informeren die hem zal vertellen wat hij moet doen.

 

De eventuele aanbetaling die de klant aan de aanbieder heeft betaald, wordt niet terugbetaald, behalve in geval van uitoefening van het herroepingsrecht. Als er geen aanbetaling is gedaan, kan de dienstverlener van de klant een schadevergoeding eisen ten belope van 30% van de prijs van de producten en / of diensten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

Orderuitvoering

 

De door de aanbieder aangegeven doorlooptijden worden slechts ter indicatie aangeleverd en binden de aanbieder niet. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling zal hoe dan ook aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant of betaling van schadevergoeding.

 

De bestelling wordt pas uitgevoerd nadat deze volledig is betaald.

Claimen

 

Eventuele claims met betrekking tot de door de aanbieder geleverde diensten moeten binnen 8 dagen na de claim schriftelijk worden ingediend. Anders worden ze niet in overweging genomen.

 

Als een claim gegrond blijkt te zijn, heeft de aanbieder de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betreffende diensten.

Intellectueel eigendom

 

Informatie, logo’s, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz., Toegankelijk via de website of catalogus van de aanbieder, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten.

 

Tenzij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen, is het de klant niet toegestaan ​​om geheel of gedeeltelijk afgeleide werken te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren of creëren op basis van de elementen die aanwezig zijn op de website of catalogus van de aanbieder.

 

Behoudens uitdrukkelijke afwijking, omvat de overeengekomen prijs dan ook geen enkele overdracht van intellectuele en / of industriële eigendomsrechten op enigerlei wijze.

 

De Klant verbindt zich ertoe het gebruik van de gegevens te beperken tot zijn behoeften. Buiten zijn groepsmaatschappijen mag de klant de gegevens niet gratis of tegen betaling verkopen, verhuren of overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. Indien de Klant verplicht is om gegevens gratis over te dragen aan een derde voor interne beheersdoeleinden, verbindt hij zich ertoe te garanderen dat de gegevens, in welke vorm dan ook, niet door die derde zullen worden verspreid.

Garantie op geleverde diensten

 

De leverancier neemt de verplichting op zich om de nodige zorgvuldigheid te betrachten om te goeder trouw de uitvoering van dit contract te verzekeren. Leverancier draagt ​​er naar beste vermogen zorg voor dat de input-taken naar behoren worden uitgevoerd. In het geval van fouten die toch optreden tijdens deze operaties, verbindt het zich ertoe om zo snel mogelijk alle ontdekte fouten te corrigeren die zijn toe te schrijven aan de gegevensinvoeroperaties.

 

De klant geniet een garantie dat de geleverde diensten voldoen aan de aanvankelijk gevraagde diensten. In het geval van een anomalie die tijdens deze periode wordt gedetecteerd, zorgt de aanbieder voor de correctie kosteloos en zo snel mogelijk, op voorwaarde dat de gedetecteerde afwijkingen naar behoren aan de aanbieder zijn gemeld.

 

Deze conformiteitsgarantie sluit uitdrukkelijk de voordelen uit die worden gevraagd als gevolg van ongeoorloofde tussenkomst of wijziging, verkeerd gebruik of niet-conform gebruik door de klant, of als gevolg van een anomalie die het gevolg is van een tussenkomst van een klant of een derde partij.

 

De aanbieder stelt dat de resultaten van de voordelen die zouden worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, originele creaties zijn. In het geval dat het externe belanghebbenden heeft gebruikt om alle of een deel van de voordelen uit te voeren, verklaart hij dat het alle rechten en machtigingen heeft verkregen die nodig zijn om deze diensten uit te voeren.

 

Daarom garandeert de aanbieder de klant tegen elke actie, claim of bezwaar van een persoon die een beroep doet op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, of een daad van oneerlijke concurrentie, op een of een deel van de geleverde diensten.

Verantwoordelijkheid

 

Algemeenheden. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waaraan de aanbieder aansprakelijk is, uitsluitend middelen zijn en dat hij alleen verantwoordelijk is voor zijn dol en zijn grove wangedrag.

 

De Klant is de enige verantwoordelijke voor de verwerking die hij / zij van de gegevens zal uitvoeren en voor het gebruik dat van deze gegevens zal worden gemaakt. Het kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid aanvullende gegevens integreren. Het ontslaat de leverancier van elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voor hemzelf of voor derden kan voortvloeien uit verkeerde interpretatie of ongecontroleerd gebruik.

 

Om ontvankelijk te zijn, dient elke klacht binnen 30 werkdagen na ontdekking van het gebrek of de fout, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ter beschikking stellen van de gegevens of dienst die aanleiding gaven tot de klacht, schriftelijk door de Leverancier te zijn ontvangen.


Na deze termijnen wordt elke levering of levering van diensten geacht in overeenstemming te zijn met de specificaties van dit contract.

 

In het geval dat de klant het bestaan ​​van grove of frauduleuze wangedrag van de dienstverlener aantoont, omvat de schade waarvoor de klant aanspraak kan maken op compensatie alleen de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die met uitsluiting van de dienstverlener is toegerekend. van elk ander verlies en mag in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belasting) van het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald bij de uitvoering van de bestelling.

 

Indien de aansprakelijkheid van de leverancier zou worden ingeschakeld, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse prestaties en leveringen die aan de klant worden gefactureerd.

 

Ze geven in geen geval recht op schadevergoeding vanwege de Klant, zelfs niet als de Leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade:
– schade als gevolg van een fout, nalatigheid of het niet naleven door de klant van instructies van de leverancier;
– indirecte schade, in het bijzonder commerciële en financiële schade zoals verminderde winsten, hogere uitgaven, verlies van klanten of verwachte besparingen, verstoring van plannen;
– acties of klachten van derden.

Verplichtingen van partijen

 

De Leverancier integreert de gegevens zoals hem meegedeeld door de bronautoriteiten die aan de oorsprong liggen van hun verzameling. Het werkt deze gegevens bij zoals ze hem worden meegedeeld door de bronautoriteiten.

 

Afnemer beschikt over alle apparatuur (hardware), software en technische middelen die nodig zijn om de data te ontvangen indien Leverancier voldoet aan de eerder opgestelde specificaties.

 

Afnemer verplicht zich de naam van leverancier te vermelden telkens door leverancier aangeleverde gegevens worden opgenomen in voor derden bestemde werkzaamheden of publicaties.

Internet en nieuwe technologieën

 

De klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van internet of enige andere manier waarop de website momenteel beschikbaar is of zal worden gemaakt in de toekomst. De klant onderkent ook de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en verzenden van informatie.

 

De klant aanvaardt dat de aanbieder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de website (en eventuele applicaties) van de aanbieder of internet, als gevolg van bovenstaande risico’s.

 

De klant aanvaardt tevens dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de back-ups die door de aanbieder zijn gemaakt als bewijs kunnen dienen.

Diverse bepalingen

 

Overmacht of toevallige gevallen

De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel contractueel als buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toevallig.

 

De volgende gevallen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, de volgende gebeurtenissen:

1) het gehele of gedeeltelijke verlies of vernietiging van het computersysteem of de database van de aanbieder wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs en rechtstreeks niet aan de aanbieder kan worden toegerekend en er geen bewijs is dat de verkoper heeft nagelaten redelijke stappen te ondernemen om een ​​van deze gebeurtenissen te voorkomen , 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogs- of terrorisme, 7) al dan niet verklaarde stakingen, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) onderbreking van de energievoorziening (zoals elektriciteit), 12) een netwerkstoring internet of gegevensopslagsysteem, 13) een storing in het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van connectiviteit met het internet- of telecommunicatienetwerk waarvan de provider afhankelijk is, 15) een feit of beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de aanbieder.

 

Onvoorspelbaarheid

Als, als gevolg van omstandigheden buiten de wil van de eiser, de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of als het simpelweg lastiger of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de aanbieder en de klant zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen en redelijk contractuele voorwaarden aan te passen binnen redelijke grenzen. periode om hun evenwicht te herstellen. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk van de partijen een beroep doen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen zonder enige vergoeding.

 

Beëindiging van het contract

In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en de aanbieder, heeft deze laatste het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant de onbetaalde schuld volledig heeft terugbetaald. de provider.

 

In geval van niet-nakoming door de klant, kan de dienstverlener het contract beëindigen in het exclusieve nadeel van de klant zonder vertraging of schadevergoeding en, indien van toepassing, schadevergoeding eisen van de klant op elke wettelijke manier.

 

Overdragen aan een derde partij
De klant mag zonder schriftelijke toestemming van de leverancier het huidige voordeel van een contract niet overdragen aan een derde.

 

Illegaliteit
De mogelijke onwettigheid of nietigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) kan op geen enkele manier invloed hebben op de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van de voorwaarden, noch op de rest van dit artikel. paragraaf of deze bepaling, tenzij er een duidelijk tegengestelde bedoeling in de tekst staat.

 

Titels
De effecten die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen bedoeld ter referentie en voor gemaksdoeleinden. Ze hebben geen invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die ze aanduiden.

 

Geen verklaring van afstand
Traagheid, nalatigheid of vertraging bij het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

 

Ongeldigheid
De nietigheid van een of meer clausules van dit Contract houdt niet de nietigheid van het Contract in.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Elke betwisting van de door de aanbieder geleverde diensten, evenals elke betwisting van de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, is onderworpen aan het Belgische recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Heeft u nog vragen?

Wij beantwoorden uw vragen graag en geven u alle informatie die u nodig heeft, of het nu gaat om onze producten, de door ons gehanteerde methodiek, een offerteaanvraag of andere onderwerpen.