Inoopa

Privacybeleid.

Bijgewerkt op 2 april 2021
Het is mogelijk dat het privacybeleid van Inoopa S.A. wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom verstandig om dit document regelmatig te raadplegen.

Onderdelen en doel

Inoopa S.A. (hierna “Inoopa S.A.” of de “Gegevensbeheerder”)

Rue des Houblonnières, 52-4020 Luik, België

BCE / BTW: BE 0649973640

Mail: contact@inoopa.com

Telefoon: +32 478 888 888 398

I. Inoopa Bedrijfsgegevens

 

Inoopa richt zich op het begrijpen van bedrijven (juridische en natuurlijke entiteiten): wat ze doen, hoe ze zich gedragen en evolueren. Inoopa verzamelt gegevens uit veel verschillende bronnen:

 • Verwijzingen in de Staatscourant en de Centrale Database voor Bedrijven (BCE / KBO);
 • Bedrijfswebsites en openbare telefoonboeken, zoals het kadaster, het jaarboekhoudsysteem van de Nationale Bank, de publicaties van de btw-instellingen en het Bureau voor Sociale Zekerheid;
 • Open databases zoals Statbel, publicaties van universiteiten, enz.;
 • Andere bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals informatie die door het bedrijf openbaar is gemaakt op sociale of andere media;
 • Particuliere partners die analyses aanbieden over de financiële situatie, omvang, activiteiten van bedrijven en andere inzichten van toegevoegde waarde in het doel van Inoopa;
 • Buitenlandse equivalenten van de bovenstaande bronnen.

 

Op basis van zijn bronnen ontwikkelt Inoopa zijn eigen AI-technologieën en producten die op de markt worden gebracht. Die bevatten verschillende categorieën gegevens:

 • Juridische gegevens: registratienummer, officiële namen, professionele adressen, financiën, werk, enz.
 • Activiteitsgegevens: sectorcodes, bedrijfsbeschrijvingen, semantische inhoud over activiteiten, zoekwoorden, websites, enz.
 • Contactgegevens: beste telefoonnummer van het bedrijf, op rollen gebaseerde e-mail van het bedrijf (info@…)

 

De intelligentie van Inoopa is erop gericht bedrijven te begrijpen, daarom zijn alle gegevens en inzichten die door Inoopa op de markt worden gebracht altijd gekoppeld aan een wettelijk registratienummer.

II. Individuele gegevens

 

Inoopa levert voor al zijn doeleinden alleen bedrijfsgerelateerde gegevens, waarop de AVG niet van toepassing is.

 

We zijn ons er echter terdege van bewust dat gegevens van bedrijven en individuen soms interfereren met elkaar, en daarom moeten we anticiperen op risicobeperkende processen om de privacy en regelgeving van individuen te respecteren bij het behandelen van gegevens.

 

a) Bedrijfstelefoons

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en te voorkomen dat individuen ongewenste oproepen ontvangen die verband houden met hun bedrijf, hebben we ons eigen algoritme ontwikkeld om een ​​”beste bedrijfstelefoon” te definiëren. Door gebruik te maken van onze verschillende gegevensbronnen en door middel van kruiscontrole met openbare actieve bronnen, houden we de meest betrouwbare zakelijke telefoon bij die aan het bedrijf is gekoppeld. Onze telefoons zijn opnieuw gekoppeld aan het bedrijfsnummer en niet aan een persoon. Daarnaast worden onze telefoons dagelijks gesynchroniseerd met de DoNotCallMe-lijst.

 

b) Bedrijfse-mails

Inoopa houdt en verkoopt alleen zogenaamde rolgebaseerde e-mails. Dat zijn e-mails zoals info@, marketing@, contact@, enz. Ze zijn allemaal gekoppeld aan bedrijfsnummers en kunnen niet aan een individu worden gekoppeld.

 

c) Zakelijke partners

Inoopa werkt samen met verschillende zakenpartners om haar eigen technologieën en inzichten te verrijken. Inoopa besteedt nauwgezette aandacht aan hun bronnen, processen en alle gegevens die onder de AVG zouden vallen. We vragen hen zo transparant mogelijk te zijn en verwijzen naar hun privacypublicaties voor meer informatie.

III. Behandeling en verwijdering van persoonlijke gegevens in de technologieën van Inoopa

 

Hoewel Inoopa-algoritmen geen persoonlijke gegevens delen met zijn klanten en partners, behandelen ze semantische & amp; openbare gegevens, zoals de inhoud van een website, waar persoonlijke gegevens aanwezig kunnen zijn (bijv. een niet-rolgebaseerd e-mailadres van een contactpersoon). Daarbij moet Inoopa ervoor zorgen dat de verwerkte gegevens in overeenstemming zijn met de AVG-regelgeving.

 

Het doel van het verzamelen van openbare gegevens, zoals de semantische inhoud van een website, is de ontwikkeling van zijn diensten en technologieën, en wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang voor Inoopa.

 

Inoopa zorgt er echter voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om alle persoonsgegevens uit haar database te verwijderen zodra ze zijn behandeld, zoals de herkenning van een e-mail die niet op rollen is gebaseerd.

 

Inoopa werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat een consistent serviceniveau garandeert dat voldoet aan de eisen van zowel de klant als alle wet- en regelgeving.

IV. Persoonlijke gegevens op de Inoopa-website

 

 1. Verwerking van persoonlijke gegevens

Het gebruik van de site door gebruikers kan resulteren in het vrijgeven van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Inoopa S.A., in zijn hoedanigheid van Gegevensbeheerder, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Inoopa S.A. handelen, zal in overeenstemming zijn met de Wet- en Regelgeving.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door Inoopa S.A., in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

 • De registratieprocedure voor het contactformulier
 • Het gebruik van cookies

 

 1. Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn de volgende:

 • Zorgen voor de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de site
 • Beantwoord gebruikersvragen

 

 1. Persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

De Gebruiker stemt er tijdens zijn bezoek en tijdens het gebruik van de Site mee in dat Inoopa S.A. de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:

Gebruikersinformatie door het contactformulier in te vullen: naam, e-mail, telefoon, bedrijfsnaam.

 

 1. Toestemming

Door het contactformulier te openen en te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij / zij zijn / haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

 

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt waarin het privacybeleid wordt voorgesteld in een hypertekstlink. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Inoopa S.A. Elk contract tussen Inoopa S.A. en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de Acceptatie door de gebruiker van het privacybeleid.

 

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de voorwaarden en principes opgenomen in dit Privacybeleid, zijn persoonsgegevens verwerkt en verzamelt die hij communiceert op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Inoopa S.A., voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van voorafgaande toestemming.

 

 1. Bewaartermijnen voor de persoonlijke gegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13 §2 van de verordening en de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens slechts gedurende een redelijke termijn om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, te kunnen verwezenlijken.

 

Deze looptijd is in de gevallen korter dan 2 jaar.

 

 1. Ontvangst van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan vooronderstellingen, werknemers, onderaannemers of leveranciers van Inoopa S.A. die voldoende gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die samenwerken met Inoopa S.A. in het kader van de marketing van producten of de levering van diensten. Ze handelen onder het directe gezag van Inoopa S.A. en zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

 

In alle gevallen respecteren de ontvanger van de gegevens en degenen aan wie ze zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid. Inoopa S.A. verzekert dat ze deze gegevens alleen zullen verwerken voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier.

 

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de gebruiker vooraf geïnformeerd zodat hij / zij zijn / haar toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens kan uiten.

 

 1. Rechten van gebruikers

De gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@inoopa.com of een brief per post gericht aan hem, met een kopie van zijn identiteitskaart op het volgende adres: Rue des Houblonnière, 52 – 4020 Luik, België.

 

a. Recht op toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de verordening garandeert Inoopa S.A. het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de genoemde persoonlijke gegevens, evenals de volgende informatie:

– de doeleinden van de verwerking;

– de betrokken categorieën persoonsgegevens;

– de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;

– indien mogelijk, de voorgestelde bewaartermijn voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze periode te bepalen;

– het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, zoals bedoeld in artikel 22 §1 en §4 van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 

De gegevensbeheerder kan de betaling van een redelijke vergoeding eisen op basis van administratieve kosten voor eventuele aanvullende kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

 

Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijv. Via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een elektronische vorm die algemeen wordt gebruikt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

 

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

 

b. Recht op rectificatie

Inoopa S.A. garandeert de gebruiker het recht om persoonlijke gegevens te corrigeren en te verwijderen.

 

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn (gebruikers) account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden gedaan, in welk geval het verzoek kan worden gericht aan Inoopa S.A.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, elke rectificatie van de persoonsgegevens in kennis, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

c. Recht om te wissen

De gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen opgesomd in artikel 17 van de verordening.

 

Wanneer de gegevensbeheerder de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen op grond van de voorgaande paragraaf, neemt de gegevensbeheerder, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke persoonlijke gegevens verwerken dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar dergelijke persoonlijke gegevens, of een kopie of reproductie ervan.

 

De twee voorgaande leden worden niet toegepast voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

– de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

– om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegekend;

– het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, elke verwijdering van persoonsgegevens of enige beperking van de uitgevoerde verwerking in kennis, tenzij een dergelijke bekendmaking onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

d. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om een ​​beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen die zijn opgesomd in artikel 19 van de verordening.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

e. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In overeenstemming met artikel 20 van de verordening hebben gebruikers het recht om van Inoopa S.A. persoonlijke gegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Inoopa S.A. dit hindert in de gevallen voorzien in de verordening.

 

Wanneer de gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige paragraaf, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere controller te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op verwijdering onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is toegekend.

 

Het recht op dataportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

 

f. Recht op verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op grond van zijn of haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Inoopa S.A. Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening zal Inoopa S.A. geen persoonsgegevens langer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

 

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem / haar betrekking hebben voor dergelijke prospectiedoeleinden, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.

 

Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op werving, worden persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

 

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Inoopa S.A. bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be

 

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 2 2274 48 00

Fax: +32 2 2274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

 1. Beperking van de aansprakelijkheid van de controller

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die niet zijn gelinkt aan Inoopa S.A. De inhoud van deze websites en hun naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Inoopa S.A.

 

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven voor de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de website bekend te maken. Inoopa S.A. raadt personen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen ten zeerste aan om verantwoord en veilig gebruik van internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het hebben verzameld en verwerkt van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens – in het bijzonder met betrekking tot leeftijd – ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zullen persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder als de gebruiker aangeeft dat hij / zij jonger is dan 16 jaar.

 

Inoopa S.A. is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

V. Functionaris voor gegevensbescherming

 

Inoopa is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, en wordt ondersteund door een externe DPO.

 

De Functionaris Gegevensbescherming (hierna: “DPO”), binnen Inoopa is Xavier De Cock. De FG heeft tot taak de naleving van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming af te dwingen. Als u contact wilt opnemen met de DPO, kunt u een e-mail sturen naar dpo@inoopa.com.

VI. Meer informatie

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail op contact@inoopa.com.

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 2 april 2021.

Heeft u nog vragen?

Wij beantwoorden uw vragen graag en geven u alle informatie die u nodig heeft, of het nu gaat om onze producten, de door ons gehanteerde methodiek, een offerteaanvraag of andere onderwerpen.