Privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 juni 2022.
Als u het sinds die datum nog niet hebt gecontroleerd, verzoeken wij u dat nu te doen

In dit document (het “Privacybeleid”) informeren wij u over de gegevens die wij verzamelen, het doel van die verzameling, hoe wij die gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

De toegang tot de websites beheerd door Inoopa (hierna de “Sites”) of het gebruik van hun diensten impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de betrokken Persoon van dit privacybeleid (hierna het “Beleid”), evenals van de Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het Cookiesbeleid, de Overeenkomst inzake uitbesteding, de Bijzondere Voorwaarden en het Bestelformulier (de “Contractuele Documenten”).

Met betrekking tot de Sites is dit privacybeleid van toepassing op alle pagina’s die worden gehost op de Sites en op de bestanden van die Sites. Het is niet van toepassing op pagina’s gehost door derden waarnaar Inoopa kan linken en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Inoopa is dan ook niet verantwoordelijk voor de gegevens die op of via deze sites worden verwerkt. 

Foto’s en video’s kunnen worden genomen en gebruikt in verband met Inoopa-evenementen en -activiteiten waaraan u deelneemt. Deze foto’s en video’s kunnen worden geplaatst op sociale netwerken, onze websites en ons communicatie- en informatiemateriaal. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden tijdens deze evenementen voor de bovenvermelde doeleinden, gelieve Inoopa hiervan op de hoogte te brengen wanneer u zich inschrijft of deelneemt aan deze evenementen of activiteiten. U kunt uw rechten uitoefenen (toegang, rectificatie, schrapping, enz.) door een e-mail te sturen naar dpo@inoopa.com, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Als wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij een bijgewerkte versie van het beleid publiceren met vermelding van de datum van de update en de aangebrachte wijzigingen. Indien u wenst dat wij uw informatie niet langer gebruiken of opslaan in overeenstemming met het herziene beleid, neem dan contact met ons op via dpo@inoopa.com. Telkens wanneer dit privacybeleid inhoudelijk wordt gewijzigd, zal de “bijgewerkte” kennisgeving verschijnen naast de link “Privacybeleid” in de voettekst van de pagina’s van de websites www.inoopa.com en www.wink.inoopa.com (de “Sites”). De “bijgewerkte” kennisgeving zal binnen 30 dagen worden verwijderd. Lees ons bijgewerkte privacybeleid voordat u onze websites of diensten gebruikt. Als u vragen heeft over onze wijzigingen, neem dan contact met ons op via dpo@inoopa.com.

Dit privacybeleid is als volgt opgebouwd:

1. WIE ZIJN WIJ?
2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OVER U VERZAMELD?
3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
4. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
5. ZAL INOOPA MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN?
6. WAAR KOMEN DE GEGEVENS VANDAAN?
7. WELKE STAPPEN WORDEN ONDERNOMEN OM (NIET-PERSOONLIJKE) INFORMATIE TE VERZAMELEN?
8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE
9. MINOREN
10. BEVEILIGING
11. BEWAREN VAN GEGEVENS
12. KLACHTEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
13. GELDIGHEID VAN DE CLAUSULES, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

1. WIE ZIJN WIJ?

S.A. Inoopa (www.inoopa.com), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0649973640 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Silversquare, Av. Arnaud Fraiteur 15-23 – 1050 Elsene, België (Tel: +32 478 888 398 en e-mail: dpo@inoopa.com), is een in België gevestigde onderneming die ondernemingen de mogelijkheid biedt hun activiteiten te definiëren door gebruik te maken van geavanceerde technologieën om informatie en bruikbare inzichten te verkrijgen INOOPA is actief op het gebied van machinaal leren en heeft een sterke expertise in semantische en beeldanalyse. De officiële website van Inoopa is www.inoopa.com en het Saas-platform van Inoopa is www.wink.inoopa.com. 

Wij zien erop toe dat onze operationele activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is (hierna: de “GDPR”). 

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld als ons enige aanspreekpunt:

HUSSARD Advocatenkantoor, met ondernemingsnummer 0866.095.578 en met maatschappelijke zetel op het adres Brusselsesteenweg 135/3, B-1310 Terhulpen.

De taken van de door Inoopa aangestelde functionaris voor gegevensbescherming zijn ten minste de volgende:

 1. het informeren en adviseren van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die de verwerking uitvoeren over hun verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; 
 2. het bijstaan van de voor de verwerking verantwoordelijke bij het toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving en Inoopa’s interne voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, de bewustmaking en opleiding van het personeel dat bij de verwerking betrokken is, en de daarmee verband houdende audits;
 3. Op verzoek advies verstrekken over de effectbeoordeling met betrekking tot gegevensbescherming en de uitvoering ervan controleren;
 4. samen te werken met de toezichthoudende autoriteit ;
 5. op te treden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit over aangelegenheden in verband met de verwerking, met inbegrip van voorafgaande raadpleging, en, in voorkomend geval, overleg te plegen over andere aangelegenheden.

Vragen of verzoeken betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen worden gericht aan het volgende adres: dpo@inoopa.com.

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS OVER U WORDEN VERZAMELD ?

Wij verzamelen de informatie die wij nodig achten om de dienst te verlenen. Het is uw verantwoordelijkheid om bijkomende persoonlijke gegevens aan Inoopa te verstrekken.

De soorten persoonsgegevens die wij verwerken voor de in punt 3 genoemde doeleinden zijn de volgende:

 1. Indien de betrokkene een internetgebruiker is, 

Wanneer de gebruiker zich toegang verschaft tot de Inoopa websites (www.inoopa.com en www.wink.inoopa.com), registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens, zoals :

 • in het kader van diensten waarvoor authenticatie vereist is, identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, titel, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummers en adressen;
 • het soort domein waarmee de internetgebruiker verbinding maakt met het internet ;
 • het IP-adres dat aan de internetgebruiker wordt toegewezen (wanneer hij/zij verbinding maakt);
 • de datum en het tijdstip van toegang tot de Inoopa-website en andere verkeersgegevens;
 • locatiegegevens of andere communicatiegegevens;
 • de pagina’s die de gebruiker op de website van Inoopa heeft bezocht;
 • het type browser, platform en/of besturingssysteem dat door de internetgebruiker wordt gebruikt;
 • de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de site te vinden;
 • navigatievoorkeuren.

Om het surfen op de Sites te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kunnen de Sites gebruik maken van “cookies”. Alle informatie over cookies is opgenomen in het Inoopa Cookiebeleid.

Via de geraadpleegde cookies en servers worden geen nominatieve gegevens verzameld die de identificatie van de internetgebruiker mogelijk maken. Deze informatie wordt alleen bewaard voor statistische doeleinden en om de Sites te verbeteren. 

 1. Indien de betrokkene is opgenomen in de B2B-databank van Inoopa

Inoopa richt zich op het begrijpen van ondernemingen (rechtspersonen en natuurlijke entiteiten): wat zij economisch doen, hoe zij zich gedragen en hoe zij zich ontwikkelen. In dit verband verzamelt Inoopa contactgegevens van bedrijven en andere gegevens die verband houden met professionals. De informatie op professionele profielen is professionele informatie die vergelijkbaar is met de informatie op visitekaartjes, bedrijfswebsites of e-mailhandtekeningen. De database van Inoopa bestaat hoofdzakelijk uit deze zakelijke profielinformatie. De soorten gegevens die Inoopa in deze database heeft zijn de volgende:

 • Juridische gegevens: registratienummer, bedrijfsnamen, bedrijfsadressen, financiële gegevens, werkgelegenheid, enz.
 • Activiteitsgegevens: sectorcodes, bedrijfsomschrijvingen, semantische inhoud over activiteiten, trefwoorden, enz.
 • Contactgegevens: beste bedrijfstelefoonnummer, beste mobiele telefoonnummer, e-mail op basis van bedrijfsfunctie (info@…)

De intelligentie van Inoopa is gericht op het begrijpen van bedrijven. Daarom zijn alle gegevens en informatie die Inoopa op de markt brengt altijd gekoppeld aan een wettelijk registratienummer.

 1. Indien de betrokkene een personeelslid van Inoopa is,  
 • identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, titel, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummers en adressen, nationaal registratienummer;
 • persoonlijke, gezins- en bankgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de activiteiten van Inoopa;
 • communicatie tussen de betrokkene en Inoopa;
 • foto’s en video’s die hem identificeren.
 1. Indien de betrokkene een leverancier is, 
 • identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, titel, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummers en adressen van contactpersonen;
 • (…)
 1. Indien de betrokkene een contactpersoon van een cliënt is,
 • identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, titel, e-mailadres date de naissancetelefoonnummers en adressen, numéro de registre national ;
 • bankgegevens (kredietkaartnummer, IBAN en BIC/SWIFT);
 • persoonlijke en bankgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de activiteiten van Inoopa;
 • communicatie tussen de betrokkene en Inoopa.

De betrokkene geeft Inoopa tevens toestemming om voor de in punt 3 genoemde doeleinden de volgende gegevens te registreren en op te slaan 

 • informatie die vrijwillig door de betrokken Persoon wordt verstrekt voor een doel dat wordt gespecificeerd in het Privacybeleid, de AV, de GBV, het Cookiebeleid, op de Sites of op enig ander communicatiemedium dat door Inoopa wordt gebruikt;
 • aanvullende informatie die Inoopa aan de betrokkene vraagt om hem te identificeren of om te voorkomen dat hij een van de bepalingen van het privacybeleid schendt.

Sommige van uw gegevens verzamelen wij ook via derden. Dit is met name het geval wanneer Inoopa gegevens uit verschillende bronnen (publieke of derden) verwerkt om kennis en inzicht te verwerven in de bedrijfssectoren in België (zie punten 4 en 6 hieronder). 

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In het algemeen verwerkt Inoopa uw gegevens in het kader van haar hoofdactiviteit, die erin bestaat gegevens te verwerken om de activiteitensectoren van ondernemingen in België beter te kennen en te begrijpen en om een uitsluitend BtoB-databank bij te werken en te onderhouden.

Meer bepaald verwerken wij uw gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het doel in kwestie. Verwerking is elke bewerking (handmatig of geautomatiseerd) van persoonsgegevens. Inoopa verzamelt, bewaart en gebruikt de gegevens van de betrokken personen onder meer voor de volgende doeleinden

 1. Indien de betrokkene een internetgebruiker is, 
 • om statistische onderzoeken uit te voeren;
 • om de inhoud van de Sites te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
 • om de betrokkene in staat te stellen berichten te ontvangen;
 • om de terbeschikkingstelling en het gebruik van de Sites te vergemakkelijken;
 • om de ervaring van de gebruiker op de Sites te personaliseren;
 • om hen te informeren over de evolutie van de Sites en hun functionaliteiten; 
 • voor enig ander doel waarvoor de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • om zelf aan klantenwerving te doen.
 1. Indien de betrokkene een personeelslid van Inoopa is, 
 • om toezicht te houden op lopende projecten;
 • om de activiteiten waarvoor u ingeschreven bent goed te beheren;
 • de contractuele relatie met de betrokkene tot stand te brengen, uit te voeren en te beheren;
 • om statistische onderzoeken uit te voeren;
 • om te reageren op uw verzoeken om informatie;
 • om u te informeren over de publicaties en activiteiten van Inoopa;
 • om de betrokkene in staat te stellen berichten te ontvangen;
 • voor elk ander doel waarvoor de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 1. Indien de betrokkene een leverancier is, 
 • om te reageren op verzoeken om informatie en om de dienstverlening mogelijk te maken;
 • voor elk ander doel waarvoor de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 1. Als de betrokkene een contactpersoon van onze cliënt is,
 • voor de levering van haar diensten en om te zorgen voor een goede controle en beheer van de gebruikers/licentiehouders die op haar Sites zijn geregistreerd;
 • om Inoopa’s nieuws te verspreiden;
 • om statistische onderzoeken uit te voeren;
 • om te reageren op verzoeken om informatie;
 • om de betrokkene in staat te stellen berichten te ontvangen;
 • voor elk ander doel waarvoor de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Inoopa kan uw gegevens ook verwerken voor marketingdoeleinden:

 1. Voor marketingdoeleinden: Door u te registreren voor de Dienst, gaat u ermee akkoord dat uw contactinformatie en informatie over uw gebruik van de Dienst gebruikt kan worden om u aanvullende producten of diensten aan te bieden. Deze promotionele aanbiedingen kunnen u per e-mail, telefoon of direct mail worden medegedeeld. Wij zullen u nooit promotionele aanbiedingen sturen per sms.

  Indien u geen commerciële aanbiedingen via e-mail of telefoon wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven doorgebruik te maken van de uitschrijflink in de e-mail of door contact met ons op te nemen via dpo@inoopa.com of door het rechtstreeks te vragen aan een Inoopa-vertegenwoordiger.
 1. Voor interne bedrijfsdoeleinden: om de Dienst te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor interne gegevensanalyse, om te onderzoeken hoe onze Sites worden gebruikt, om ons te helpen problemen te diagnosticeren en om de Dienst te beveiligen, gebruikspatronen vast te stellen en de doeltreffendheid van promotiecampagnes te bepalen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bepalen hoe lang bezoekers op elke pagina van de Website doorbrengen en hoe zij op de site navigeren. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken om de Website te verbeteren.

Inoopa kan, in haar hoedanigheid van onderaannemer, op verzoek en voor rekening van haar klanten, de taak hebben om

 • verzamelt en verwerkt bedrijfsgegevens met als doel een lijst op te stellen die voldoet aan de criteria en behoeften van zijn cliënten door met behulp van zijn geavanceerde technologie bedrijfsspecifieke termen op te sporen;
 • een nieuwe lijst van bedrijfsgegevens genereren op basis van specifieke criteria (zoals geen onlineaanwezigheid), binnen een lijst van bestaande klantgegevens die aan de klant toebehoren.

De klanten van Inoopa bepalen dus het doel of de doelen van de verwerking.

4. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming moet elke verwerking van persoonsgegevens worden gerechtvaardigd door een “voorwaarde” voor de verwerking. In de meeste gevallen zal elke verwerking gerechtvaardigd zijn op grond van het feit dat:

 • u hebt ingestemd met deze verwerking;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de overeenkomst met u (bijvoorbeeld het verwerken van uw betalingen of het aanmaken van uw gebruikersaccount);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke verplichting; of
 • de verwerking is in ons legitiem zakelijk belang, onder voorbehoud van uw belangen en fundamentele rechten.

Inoopa verwerkt geen zgn. gevoelig “. Indien Inoopa echter “bijzondere categorieën van gegevens” of “gevoelige persoonsgegevens” verwerkt, is deze verwerking alleen toegestaan indien er een relevante vrijstelling bestaat. 

Gegevensverwerking om de activiteitensectoren van ondernemingen in België beter te kennen en te begrijpen:

Inoopa is zich er ook van bewust dat indien bepaalde gegevens door de betrokkenen kennelijk openbaar zijn gemaakt, dit niet betekent dat zij geen rechtsgrondslag meer heeft. 

Om haar verwerking te baseren op de rechtsgrondslag van rechtmatig belang, moet Inoopa haar belang afwegen tegen de “belangen of fundamentele rechten en vrijheden van personen” en moet zij ook rekening houden met de “redelijke verwachtingen” van die personen. 

Voor de vaststelling van het rechtmatig belang als rechtsgrondslag heeft Inoopa zich gebaseerd op de aanbevelingen van de autoriteiten en op de feitelijke elementen door toepassing van de driestappentoets, zoals aanbevolen door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

5. ZAL INOOPA MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN?


Inoopa zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden onder andere voorwaarden dan deze bepaald in het handvest, voor de doeleinden bepaald in punt 3 of zoals vereist door de wet.

 1. Met onze cliënten:
 1. Met onze leveranciers en dienstverleners: Wij maken gebruik van de diensten van een aantal gerenommeerde derden, die diverse taken voor ons uitvoeren, onder de bescherming van passende overeenkomsten. 

In sommige gevallen kan toegang tot gegevens worden verleend aan bepaalde categorieën externe ontvangers, zoals technische dienstverleners, koeriersdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, juridische adviseurs, communicatiebureaus, deskundigenbeoordelaars, agentschappen die onderzoek financieren, gastheren van onderzoeksprojecten.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van toonaangevende platforms van derden om uw betalingen te verwerken (voornamelijk …., PayPal), om ons opslagdiensten te leveren (voornamelijk Amazon en Google Cloud), om ons te helpen met marketing en reclame, analyse van consumentenonderzoek, ontwikkeling van nieuwe algoritmen en diensten, fraudepreventie, beveiliging en verwerking van klantenondersteuning. 

3) In bepaalde juridische omstandigheden of voor privacydoeleinden: indien vereist door de wet of in gerechtelijke procedures, of voor de preventie van fraude en cybercriminaliteit.

De bijgewerkte lijst van deze ontvangers kan te allen tijde bij de Controller worden opgevraagd. 

Bekendmaking van dergelijke informatie aan bovengenoemde personen blijft onder alle omstandigheden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk of vereist is krachtens de toepasselijke regelgeving.

Overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte

Inoopa zal alleen gegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte als dat land een passend beschermingsniveau biedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name de GDPR, of voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door gegevensbescherming te waarborgen via passende contractuele regelingen. 

Informatie die door Inoopa wordt beheerd, zal worden overgedragen of doorgestuurd, of opgeslagen en verwerkt, bijvoorbeeld in andere landen buiten het land waar u woont, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Deze gegevensoverdrachten zijn noodzakelijk om de diensten te verlenen of de verwerking uit te voeren die in het beleid wordt beschreven. Wij maken gebruik van standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en vertrouwen op de adequaatheidsbeschikkingen van de Europese Commissie voor bepaalde landen. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via dpo@inoopa.com. 

6. WAT IS DE OORSPRONG VAN DE GEGEVENS?

Inoopa verwerkt gegevens uit verschillende bronnen (openbare of derde partijen):

 1. Verwijzingen in het Publicatieblad en de centrale gegevensbank voor ondernemingen (ECB/KBO)
 2. websites van bedrijven en openbare registers, zoals het kadaster, de jaarrekeningen van de Nationale Bank, publicaties van BTW-instellingen, instellingen en de Sociale Zekerheidsdienst
 3. Open databanken zoals Statbel, universitaire publicaties, enz.
 4. Andere publiek beschikbare bronnen, zoals informatie die door het bedrijf openbaar is gemaakt op Google My Business, sociale media (Facebook) of andere websites (analyse wordt gedaan via Google)
 5. Particuliere partners (zoals Trends in België en Graydon in Nederland) die ten behoeve van Inoopa analyses verstrekken over de financiën, de omvang en de activiteiten van bedrijven en andere inzichten met toegevoegde waarde 
 6. De buitenlandse equivalenten van de bovengenoemde bronnen.

7. MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM (NIET-PERSOONLIJKE) INFORMATIE TE VERZAMELEN

In het algemeen implementeren en handhaven wij een redelijk niveau van beveiliging passend bij de aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen of anderszins verwerken. 

– Collectie:

Inoopa richt zich op het begrijpen van ondernemingen (rechtspersonen en natuurlijke entiteiten): wat zij economisch doen, hoe zij zich gedragen en hoe zij zich ontwikkelen. In dit verband verzamelt Inoopa contactgegevens van bedrijven en andere gegevens die verband houden met professionals. De kunstmatige intelligentie die door Inoopa is ontwikkeld, is gericht op het begrijpen van ondernemingen. Daarom zijn alle gegevens en informatie die door Inoopa op de markt worden gebracht, altijd gekoppeld aan een wettelijk registratienummer.

– Genomen maatregelen

Inoopa streeft ernaar alleen bedrijfsgerelateerde gegevens te verstrekken en het verzamelen en opslaan van persoonlijke en niet-bedrijfsgerelateerde gegevens van personen, werknemers, bedrijfsleiders, enz. zoveel mogelijk te vermijden. 

Daartoe heeft Inoopa verzachtende procedures ingesteld om de privacy van personen te respecteren. De maatregelen die Inoopa heeft genomen, zijn de volgende: 

 1. Zakelijke telefoonnummers 

Om te voorkomen dat personen ongewenste oproepen van het bedrijf ontvangen, hebben wij vóór de inning bepaalde mitigerende maatregelen en processen ingevoerd. Wij hebben ons eigen algoritme ontwikkeld om onze “Beste Bedrijfstelefoon” te bepalen. Door gebruik te maken van onze verschillende gegevensbronnen en kruiscontroles met actieve openbare bronnen, houden wij het meest betrouwbare zakelijke telefoonnummer met betrekking tot het bedrijf bij. Als gevolg daarvan zijn de telefoonnummers gekoppeld aan de bedrijfseenheid en niet aan een persoon. Bovendien worden onze telefoons dagelijks gesynchroniseerd met de DoNotCallMe-lijst. 

 1. E-mails van het bedrijf 

Inoopa houdt alleen en cdcommuniceert alleen zogenaamde “rolgebaseerde” e-mails. Dit zijn emails zoals info@, marketing@, contact@, enz. Deze e-mailadressen zijn allemaal gekoppeld aan registratienummers en kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld. 

 1. Zakenpartners 

Inoopa werkt samen met verschillende zakenpartners om zijn eigen technologie en kennis te verbeteren. Inoopa besteedt veel aandacht aan hun bronnen, verwerking en alle gegevens die onder de GDPR zouden vallen. Wij vragen hen zo transparant mogelijk te zijn en verwijzen naar hun privacy-publicaties voor meer informatie.

 1. De servers van Inoopa bevinden zich in de EER
 2. Uitvoeren van een effectbeoordeling (“DPIA”)

Inoopa heeft een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (“Data Protection Impact Assessment, DPIA”) uitgevoerd in het kader van haar activiteit op het gebied van gegevensverrijking. Deze analyse is onder meer verricht in het kader van de aanneming van de rechtsgrondslag. 

De analyse heeft bevestigd dat de verwerking van informatie over ondernemingsprofielen door Inoopa kan worden gebaseerd op de rechtsgrondslag van rechtmatig belang. Bij de analyse kon ook worden vastgesteld dat dit rechtmatige belang niet zwaarder woog dan de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen.

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U heeft de volgende rechten:

 • Recht om te worden geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking en de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Recht van toegang: de betrokkene kan te allen tijde toegang krijgen tot de gegevens die Inoopa over hem bewaart of nagaan of hij opgenomen is in de databank van Inoopa. 
 • Recht op correctie: Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens waarover wij beschikken, up-to-date zijn. Wij raden u aan uw account van tijd tot tijd te raadplegen (indien van toepassing) of bij ons na te gaan of uw gegevens up-to-date zijn. Indien u constateert dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te verzoeken deze te corrigeren.  
 • Recht van bezwaar: De betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens door Inoopa en haar partners.
 • Recht op verwijdering: De betrokkene kan op elk moment vragen om zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen, met uitzondering van de gegevens die Inoopa wettelijk verplicht is te bewaren. 
 • Recht om de verwerking te beperken: de betrokkene kan de beperking van de verwerking verkrijgen wanneer hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, wanneer hij de juistheid van de gegevens betwist of wanneer hij van mening is dat de verwerking onwettig is.
 • Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die hij of zij aan Inoopa heeft verstrekt en kan Inoopa ook verzoeken om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen.

Om zijn/haar rechten uit te oefenen, stuurt de betrokkene een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van de voorzijde van zijn/haar identiteitskaart, aan de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • per e-mail: dpo@inoopa.com 
 • per post: 

Silversquare, 

Av. Arnaud Fraiteur 15-23

1050 Elsene,

België

Inoopa zal dan de nodige stappen ondernemen om zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan dit verzoek te voldoen. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. 

9. MINOREN

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn, mogen de Sites niet gebruiken. Inoopa vraagt hen om hun persoonsgegevens niet via de Sites of via een andere tussenpersoon aan Inoopa te verstrekken. Overtredingen van deze bepaling moeten onmiddellijk worden gemeld aan dpo@inoopa.com  

10. BEVEILIGING

Inoopa heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen, voor zover mogelijk, voorkomen : 

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van dergelijke gegevens;
 • ongepast gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens; 
 • onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van dergelijke gegevens. 

De werknemers van Inoopa die toegang hebben tot deze gegevens zijn in dit opzicht onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. 

Hoewel wij ons ertoe verbinden een redelijk beveiligingsprogramma met betrekking tot dergelijke gegevens te ontwikkelen, te implementeren, te onderhouden, te controleren en bij te werken, kan geen van deze programma’s onfeilbaar zijn; met andere woorden, niet alle risico’s kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten en er kan niet worden aangenomen dat het optreden van een incident of inbreuk het gevolg zou zijn van ons verzuim om een redelijke beveiliging te implementeren en te handhaven.

De betrokken Personen verbinden zich ertoe geen enkele daad te stellen die in strijd zou kunnen zijn met de Contractuele Documenten of, in het algemeen, met de wet. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord voor de Dienst. Inoopa verzoekt u om uw wachtwoord niet te delen met derden. Inoopa vraagt u om het wachtwoord dat u voor Inoopa gebruikt niet te gebruiken voor een andere dienst.

11. BEWAREN VAN GEGEVENS

Inoopa bewaart de persoonsgegevens van de betrokkenen zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de nagestreefde doeleinden (zie punt V.) en om de diensten te verlenen in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

De bewaringstermijnen kunnen per verwerking verschillen, afhankelijk van het doel en de rechtsgrondslag voor de bewaringstermijnen.

Inoopa kan ook bepaalde persoonsgegevens van de uitgeschreven betrokkene blijven bewaren, met inbegrip van eventuele correspondentie of verzoeken om bijstand gericht aan Inoopa, om te kunnen reageren op vragen of klachten die na de verwerking aan Inoopa worden gericht, om de goede werking van Inoopa’s activiteiten te verzekeren en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van fiscale of andere wettelijke vereisten.

12. KLACHTEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De betrokkene wordt ervan in kennis gesteld dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), waarvan het contactadres is

Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

13. GELDIGHEID VAN DE CLAUSULES, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

Het feit dat Inoopa zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een bepaling van het privacybeleid, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar rechten onder het privacybeleid op een later tijdstip.

De nietigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van het geheel of een deel van één van de voorgaande of volgende bepalingen heeft niet de nietigheid van het gehele Privacybeleid tot gevolg. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt geacht niet geschreven te zijn. Inoopa verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

In geval van een geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacy Handvest zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd, voor zover de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht dit toestaan.

Alvorens stappen te ondernemen om een geschil in rechte op te lossen, verbinden de betrokken Persoon en Inoopa zich ertoe te trachten het geschil in der minne op te lossen. Daartoe nemen zij eerst contact met elkaar op, alvorens zo nodig hun toevlucht te nemen tot bemiddeling, arbitrage of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.